Publikacije

 • Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s tem povezanih instrumentov EU
 • Brošura ''Plujemo proti letu 2020: 4. os v akciji''
 • Brošura ''Informacije o ukrepih Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020''
 • Priročnik ''Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo''
 • Tržno poročilo za trajnostne obete za proizvode iz akvakulture
 • Analiza stanja potrošnje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture
 • Študija za prepoznavanje vrzeli pri izmenjavi podatkov na področju pomorskega nadzora in izboljšanje povezljivosti obstoječih informacijskih sistemov, ki bodo prispevali k celostnemu pomorskemu nadzoru
 • Kartografski prikaz in opis bentoških habitatnih tipov v slovenskem morju vključno s kartografskim prikazom in opredelitvijo najverjetnejših območij vpliva na habitatne tipe (I. fazno poročilo, II. fazno poročilo)
 • Terensko kartiranje morskih habitatnih tipov Natura 2000 v slovenskem morju (končno poročilo)
 • Lokalne akcijske skupine v Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020
 • Monitoring delfinov v slovenskem morju za poročevalsko obdobje 2013-2018 (končno poročilo)
 • Pregled stanja, ovrednotenje vpliva na okolje ter pregled možnih ukrepov za obvladovanje populacije tujerodne vrste rebrače (Mnemiopsis leidyi) v slovenskem morju (končno poročilo)
 • Nadgradnja poznavanja biotskih in abiotskih značilnosti ter obsega bentoških habitatnih tipov cirkalitoralni grobi sedimenti (MC3), cirkalitoralni premešani sedimenti (MC4) in cirkalitoralni peski (MC5) (končno poročilo)
 • Spremljanje vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst v slovenskem morju (I. fazno poročiloII. fazno poročilo, končno poročilo)
 • Monitoring vranjeka v slovenskem morju 2020-2021 (končno poročilo)
 • Možnosti za povečanje potenciala lokacij za marikulturo na obali in v slovenskem morju (končno poročilo)
 • Monitoring morskih habitatnih tipov Natura 2000 v slovenskem morju (končno poročilo)
 • Monitoring delfinov v slovenskem morju za obdobje 2021-2022 (končno poročilo)
 • Možnosti za povečanje potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih površinskih vodah Republike Slovenije (končno poročilo, grafične priloge, tekstualne priloge, vektorski podatki)
 • Možnosti za povečanje potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih podzemnih vodah v Republiki Sloveniji (končno poročilo)
 • Ribištvo - gradivo za splošno javnost
 • Ribištvo - informativno gradivo
 • Brošura ''Jedi iz postrvi iz reke Soče in njenih pritokov''
 • Članek '' Bolj je mastna, bolj je zdrava. Riba namreč.
 • Članek '' Evropska sredstva pomagajo lokalnim ribiškim skupnostim''
 • Članek '' Ribištvo in turizem''
 • Članek '' Možnosti za nova gojišča školjk v slovenskem morju''
 • Članek ''Izboljšave na krovih ribiških plovil z evropskimi sredstvi''
 • Radijski prispevek LAS Gorenjska košarica (BSC1, BSC2)
 • Učno gradivo za 2. in 3. triado OŠ