Novice/IMG_1

Obvestilo upravičencem iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2014-2020

Upravičencem, ki so iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2014-2020 prejeli javna sredstva za izvedbo naložb in so jim naložbo kakorkoli uničile nedavne poplave in zemeljski plazovi iz avgusta 2023, svetujemo, da Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja pisno obvestijo o pojavu višje sile in nastali škodi ter predložijo ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.