OP_ESR_2007-2013/IMG

Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027

Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v programskem obdobju 2021-2027 (ESPRA) podpira ciljno financiranje iz proračuna Evropske Unije, in sicer: 

  • skupne ribiške politike,
  • celostne pomorske politike Unije in 
  • mednarodnih obveznosti EU na področju upravljanja oceanov. 

Tako kot dosedanji sklad ESPR 2014-2020, bo ESPRA še naprej pomemben instrument, ki bo podpiral izvajanje ciljev skupne ribiške politike; zlasti trajnostni ribiški sektor EU in obalne skupnosti, ki so odvisne od dejavnosti ribolova. Še naprej bo tudi dragoceno sredstvo za spodbujanje modrega gospodarstva na področju ribištva in akvakulture, s čimer bo podpiral rast in ustvarjanje delovnih mest, obenem pa varoval morsko okolje.

Pravna podlaga za izvajanje predmetnega sklada je Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (Uredba ESPRA), ki je bila pripravljena s strani Evropske komisije maja 2018. Po pogajanjih med državami članicami je bil delni splošni pristop potrjen na Svetu za kmetijstvo in ribištvo, dne 18. junija 2019. V oktobru 2019 so se začeli trialogi z Evropskim parlamentom. Uredba je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije 13. 7. 2021.

Bistvene novosti

a) brez vnaprej določenih ukrepov – države članice pripravijo svoj nabor ukrepov na podlagi SWOT analize in potreb sektorja v skladu z naslednjimi cilji in kazalniki:

  • gospodarski cilj: krepitev konkurenčnosti sektorja, ustvarjanje delovnih mest
  • socialni cilj: zdravje in varnost na krovu, razvoj spretnosti, diverzifikacija dejavnosti
  • okoljski cilj: politika ohranjanja ter upravljanje ribiških flot ter trajnostna akvakultura

b) k rezultatom usmerjen pristop, kar pomeni, da je treba, določiti takšne kazalnike rezultata, h katerim bodo prispevale operacije, ki se bodo izvajale (kazalniki bodo določeni na ravni celotne EU). 

Priprava programskega dokumenta

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo delavnice za posamezne prednostne naloge z namenom priprave SWOT analize, potreb sektorjev (morskega gospodarskega ribolova, akvakulture in predelave v ribištvu, pomorstva in lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost), oblikovanja ukrepov in izbora kazalnikov rezultata s ciljnimi vrednostmi:

  • spodbujanje trajnostnega ribištva in ohranjanje vodnih bioloških virov; 
  • spodbujanje trajnostnih dejavnosti akvakulture ter predelave in trženja ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture;
  • omogočanje rasti trajnostnega modrega gospodarstva ter spodbujanje razvoja ribiških in akvakulturnih skupnosti na obalnih in celinskih območjih;
  • krepitev mednarodnega upravljanja oceanov ter omogočanje varnih, zaščitenih, čistih in trajnostno upravljanih morij in oceanov.

Operativni program Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v programskem obdobju 2021-2027 je Evropska komisija potrdila 1. 12. 2022.

Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo je bil sprejet 12. 9. 2022.

Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v RS za obdobje 2021-2030 je bil s sklepom sprejet na Vladi RS, dne 26. 1. 2023.

Vse informacije o izvajanju sklada so na voljo na spletnem portalu evropska sredstva.