Odbor za spremljanje

Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020

V skladu s 47. členom Uredbe 1303/2013/EU se za spremljanje izvajanja OP ESPR 2014-2020 ustanovi Odbor za spremljanje, ki bo ustanovljen s sklepom Vlade RS. Odbor za spremljanje pripravi in sprejme svoj poslovnik v skladu z institucionalnim, pravnim in finančnim okvirom zadevne države članice.

Naloge odbora za spremljanje so določene v 49. členu Uredbe 1303/2013/EU in 113. členu Uredbe 508/2014/EU:

  • odbor za spremljanje se sestane najmanj enkrat letno ter pregleda izvajanje programa in napredek pri doseganju njegovih ciljev. Pri tem upošteva finančne podatke, splošne kazalnike in kazalnike za posamezne programe, tudi spremembe vrednosti kazalnikov rezultatov in napredka pri doseganju številčno ovrednotenih ciljnih vrednosti, ter mejnike iz okvira uspešnosti in po potrebi rezultate kvalitativnih analiz;
  • odbor za spremljanje preuči vsa vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, vključno z ugotovitvami pregledov uspešnosti;
  • opravi se posvet z odborom za spremljanje, ki, če oceni, da je to primerno, izda mnenje o vseh spremembah programa, ki jih predlaga organ upravljanja;
  • odbor za spremljanje lahko predloži pripombe organu upravljanja v zvezi z izvajanjem in vrednotenjem programa, vključno z ukrepi za zmanjšanje administrativnega bremena upravičencev. Odbor za spremljanje spremlja ukrepe, sprejete po njegovih pripombah;
  • v šestih mesecih po sprejetju odločitve o odobritvi programa svetuje in potrdi merila za izbor operacij, ki bodo financirane; izbirna merila se revidirajo glede na programske potrebe;
  • preuči dejavnosti in učinke v zvezi z načrtom vrednotenja programa;
  • preuči ukrepe iz programa, ki se nanašajo na izpolnjevanje posebnih predhodnih pogojev;
  • preuči in potrdi letna poročila o izvajanju, preden se pošljejo Evropski komisiji;
  • preuči ukrepe za spodbujanje enakosti moških in žensk, enakih možnosti ter nediskriminacije, vključno z dostopnostjo za invalidne osebe.

Člani odbora bodo predstavniki državnih organov, pristojnih za izvajanje skupne ribiške politike, celostne pomorske politike, varovanje okolja in podnebne spremembe ter kohezijsko politiko, nacionalni koordinator za zbiranje podatkov, predstavniki ribiške inšpekcije, javnih agencij in zavodov s področja ribištva, varovanja okolja in zbiranja podatkov, znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih teles s področja ribištva in varovanja okolja, gospodarski in socialni partnerji, predstavniki lokalnih skupnosti ter nevladnih organizacij s področja varovanja okolja in varstva potrošnikov. Vsi člani morajo spoštovati cilje odbora in načelo partnerstva.

Na podlagi predloga posameznih institucij bo tako Vlada RS imenovala člane odbora za spremljanje za OP ESPR 2014–2020 v največ treh mesecih od odločbe o sprejetju programa.

Sklep Vlade Republike Slovenije o imenovanju članov in namestnikov (8. 10. 2015)

Sprememba Sklepa Vlade Republike Slovenije o imenovanju članov in namestnikov (19. 5. 2016)

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za
spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (16. 5. 2019)

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za
spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (14. 11. 2019)

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za
spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (8. 7. 2020)

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za
spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (28. 1. 2021)

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za
spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (15. 4. 2021)

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za
spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (12. 1. 2023)

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za
spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (22. 2. 2024)

Poslovnik Odbora za spremljanje OP ESPR 2014-2020 (19. 6. 2020)

SEJE ODBORA ZA SPREMLJANJE

1. seja: 20. 1. 2016

Gradiva:

2. seja: 25. 5. 2016

Gradiva:

3. seja: 18. 5. 2017

Gradiva:

4. seja: 17. 5. 2018

Gradiva:

5. seja: 19. 12. 2018

Gradiva:

6. seja: 20. 5. 2019

Gradiva:

7. seja: 17. 6. 2019 do 21. 6. 2019 - dopisna

Gradiva:

8. seja: 18. 12. 2019

Gradiva:

9. seja: 15. 6. 2020 do 19. 6. 2020 - dopisna

Gradiva:

10. seja: 21. 9. 2020 do 25. 9. 2020 - dopisna

Gradiva:

11. seja: 17. 5. 2021

Gradiva:

12. seja: 18. 5. 2022

Gradiva:

13. seja: 26. 5. 2023

Gradiva: