Vrednotenje

Vrednotenje Operativnega programa ESPR 2014-2020

Vrednotenje OP ESPR 2014–2020 je kontinuiran proces, ki traja od začetka priprave OP ESPR 2014–2020 in predhodnega vrednotenja do zaključka izvajanja OP ESPR 2014–2020 in naknadnega vrednotenja.

Predhodno vrednotenje operativnega programa

Predhodno vrednotenje je potekalo sočasno s pripravo OP ESPR 2014–2020 in je bil pomemben element usmerjanja in izboljšanja kakovosti zasnove operativnega programa. Predhodno vrednotenje zagotovi presojo, ali so bila razvojna vprašanja pravilno prepoznana in izpostavi morebitne pomanjkljivosti; ali so predlagana strategija in cilji ustrezni za reševanje nacionalnih in regionalnih potreb; ali je predlagani pristop dosleden in skladen s politikami Skupnosti in s smernicami; ali so predpostavke v zvezi s pričakovanimi rezultati in vplivi realne in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Proces predhodnega vrednotenja je organu upravljanja omogočil, da osnutke programa izpopolnil in izboljšal, zato da bo program lažje dosegal postavljene cilje na stroškovno učinkovit način. Poročilo predhodnega vrednotenja je bilo Evropski komisiji posredovano skupaj s OP ESPR 2014-2020.

Predhodno vrednotenje OP ESPR 2014-2020

Strateška presoja vplivov operativnega programa na okolje

V postopku priprave in sprejemanja OP ESPR 2014—2020 je bila izvedena tudi celovita presoja vplivov njegove izvedbe na okolje, katere sestavni del je bila tudi izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. S celovito presojo vplivov programa na okolje se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan oz. program, in pridobi potrdilo o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. V okviru celovite presoje vplivov na okolje je bilo izdelano Okoljsko poročilo OP ESPR 2014-2020 in Dodatek za varovana območja za OP ESPR 2014–2020.

Okoljsko poročilo z dodatkom

Vrednotenje med programskim obdobjem (načrt vrednotenja)

Vrednotenje med programskim obdobjem je namenjeno izboljšanju kakovosti pri izvajanju programa. Vrednotenje lahko bistveno prispeva k izboljšanju kakovosti oblikovanja in izvajanja programa ter oceni njegovo uspešnost in učinkovitost. Učinek programa bo ovrednoten v skladu z namenom programa, upoštevajoč njegove ciljne vrednosti v strategiji Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Cilji sistema vrednotenja so: prikazati napredek in dosežke pomorske in ribiške politike, oceniti učinkovitost in uspešnost izvedenih operacij OP ESPR 2014–2020, prispevati k čim bolj ciljno usmerjeni podpori za pomorsko in ribiško politiko, podpirati skupne procese pridobivanja znanja, povezanega s spremljanjem in vrednotenjem, ter zagotoviti zanesljivo vrednotenje operacij, podprto z dokazi.

Namen načrta vrednotenja je zagotovitev primernega sistema spremljanja in vrednotenja OP ESPR 2014–2020 z jasno opredeljenimi vlogami posameznih deležnikov, ustreznimi aktivnostmi vrednotenja ter njihovo okvirno časovno opredelitvijo za zagotovitev pravočasnih, pravilnih in ustreznih podatkov o izvajanju OP ESPR 2014–2020. Načrt določa finančne in človeške vire ter zagotovitev ciljnega obveščanja o rezultatih vrednotenja. Bistveno je, da se zagotovi sistem uporabe rezultatov vrednotenja za nadaljnje izvajanje programa ter za potrebe razširjenih letnih poročil o izvajanju v letih 2017 in 2019. Načrt vrednotenja tako zagotavlja prikaz napredka ter ocene vpliva in učinkovitosti izvajanja ukrepov OP ESPR 2014–2020.

Delovni dokument o vrednotenju ESPR

Zbirka orodij za vrednotenje ESPR

Vrednotenje LRS, priloga

Končno poročilo vmesnega vrednotenja OP ESPR 2014-2020 (marec 2019)

Končno poročilo sprotnega vrednotenja OP ESPR 2014-2020 (maj 2021)

Končno poročilo sprotnega vrednotenja OP ESPR 2014-2020 (maj 2023)

Naknadno vrednotenje operativnega programa

Evropska komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami v skladu s členom 57 Uredbe 1303/2013/EU pripravi poročilo o naknadnem vrednotenju. Naknadno vrednotenje preuči uspešnost in učinkovitost sklada ESPR ter njegov prispevek k strategiji Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ob upoštevanju ciljnih vrednosti, določenih za strategijo Unije, in v skladu s posebnimi zahtevami iz pravil za posamezne sklade. Naknadno vrednotenje se opravi do 31. decembra 2024.