Uvod

OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO V RS ZA OBDOBJE 2014-2020 (OP ESPR 2014-2020)

Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, in predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR). ESPR je eden od petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki se medsebojno dopolnjujejo in so namenjeni okrevanju gospodarstva in ustvarjanju delovnih mest v Evropi. Sklad podpira ribiče pri prehodu na trajnostni ribolov, podpira obalne skupnosti pri diverzifikaciji gospodarstva, financira projekte v zvezi z zaposlovanjem in boljšo kakovostjo življenja obalnih skupnosti ter omogoča lažji dostop do finančnih sredstev. 

Za izvajanje ukrepov v obdobju 2014-2020 je RS s strani ESPR prejela 24.809.114,00 EUR, če znesku ESPR dodamo še sredstva proračuna RS je za izvajanje ukrepov OP ESPR 2014-2020 na voljo 32.647.360,88 EUR.

RS bo kot članica Evropske unije s pomočjo OP ESPR 2014–2020 spodbujala izvajanje reformirane skupne ribiške politike, ki gre v smeri ohranjanja in trajnostnega upravljanja  ribjih staležev, hkrati pa podprla ribiški sektor v RS v smeri konkurenčnega in trajnostnega razvoja.

Z ukrepi OP ESPR 2014-2020 sledimo ciljem Strategije Evropa 2020 (pametna, trajnostna in vključujoča rast), izbranim tematskih ciljem Partnerskega sporazuma (povečanje konkurenčnosti MSP sektorja ribištva in akvakulture, ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov ter spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja in mobilnosti delovne sile) ter šestim prednostnim nalogam Unije:

 • spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva -  MORSKI GOSPODARSKI RIBOLOV
 • pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture -  AKVAKULTURA
 • pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike - SKUPNA RIBIŠKA POLITIKA
 • povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije - LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST
 • pospeševanje trženja in predelave - TRŽENJE IN PREDELAVA
 • pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike - CELOSTNA POMORSKA POLITIKA

MORSKI GOSPODARSKI RIBOLOV

RS je v programskem obdobju 2014–2020 predvidela dejavnosti, namenjene ohranitvi tradicije slovenskega morskega ribištva, izboljšanje njegove konkurenčnosti in trajnostnega razvoja ob hkratnem zagotavljanju ciljev reforme skupne ribiške politike. Do leta 2020 se bo povečala sposobnost ekonomskega preživetja sektorja oz. se bo zagotovil optimalen ekonomsko, okoljsko in socialno trajnostni sektor morskega gospodarskega ribolova v RS. S pomočjo izbranih ukrepov se bo omogočilo nadaljevanje tradicije slovenskega morskega ribištva v okviru trajnostnih ribolovnih praks, ki bodo nadgrajene z dejavnostmi, povezanimi z varstvom in ohranjanjem vodne biotske raznovrstnosti in ekosistemov ter boljšimi tržnimi pristopi.

UKREPI:

 • Zdravje in varnost
 • Začasno prenehanje ribolovne dejavnosti
 • Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalnega sodelovanja
 • Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov ter ureditev nadomestil v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti
 • Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba neželenega ulova
 • Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV: 4.066.667,00 EUR

AKVAKULTURA

Glede na zaznane potrebe in naravne možnosti ima RS potencial za nadaljnji razvoj konkurenčne in trajnostne akvakulture. Z ukrepi ESPR se bodo tako podpirala mala in srednja podjetja. To bo hkrati omogočilo ohranitev obstoječih delovnih mest in ustvarjanje novih. S spodbujanjem konkurenčnosti je tesno povezana tudi inovativna sposobnost sektorja. V tesnem sodelovanju z raziskovalnimi institucijami doma in po svetu se bodo razvijale nove metode vzreje in tehnologije, ki pri nas še niso znane. Usmerjene bodo k zmanjševanju vplivov na okolje, spodbujanju trajnostnega izkoriščanja virov, prispevanju k dobremu počutju živali in omogočanju novih trajnostnih načinov vzreje. Poseben poudarek bo na izvajanju ukrepov, s katerimi bo rejcem omogočeno, da se seznanijo s tehnološko naprednejšimi načini akvakulture.

UKREPI:

 • Inovacije
 • Produktivne naložbe v klasično akvakulturo
 • Produktivne naložbe v zaprte sisteme v akvakulturi
 • Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanja v mreže
 • Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo
 • Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura
 • Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve
 • Ukrepi javnega zdravja

VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV: 8.000.000,00 EUR

SKUPNA RIBIŠKA POLITIKA

Ključna strateška usmeritev za izvajanje določil reformirane skupne ribiške politike na področju nadzora nad ribištvom je zagotoviti ustrezno izvajanje nadzora, inšpekcij in izvrševanja, ki bo prispevalo k trajnostnemu izkoriščanju morskih bioloških virov in varovanju morskega okolja. Glavni cilj zbiranja podatkov je, da zagotovimo kakovostne podatke in na njihovi podlagi kakovostne analize teh podatkov v smeri zagotavljanja učinkovitega upravljanja ribiškega sektorja.

UKREPI:

 • Nadzor in izvrševanje
 • Zbiranje podatkov

VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV: 5.224.556,00 EUR

LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST

RS je kot pomembno razvojno priložnost za ribiški sektor prepoznala v izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Ta pristop omogoča dvig dodane vrednosti lokalnim območjem in priložnost za razvoj v okviru lokalnih potreb in priložnosti, kar omogoča povečanje socialne blaginje in ustvarjanje novih poslovnih priložnosti.

UKREPI:

 • Pripravljalna podpora
 • Izvajanje strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, vključno s tekočimi stroški in animacijo za delovanje lokalnih akcijskih skupin
 • Dejavnosti sodelovanja

VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV: 6.666.667,00 EUR

TRŽENJE IN PREDELAVA

S spodbujanjem tržnih ukrepov in naložb v predelovalni industriji se bo hkrati krepil proizvodni potencial sektorja, zagotavljale boljše trženjske možnosti proizvajalcem in omogočila večja prepoznavnost celotnega ribiškega sektorja.

UKREPI:

 • Ukrepi za trženje
  • Organizacije proizvajalcev
  • Analiza trga
  • Sledljivost ribiških proizvodov
  • Promocijske kampanije
 • Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV: 4.709.834,00 EUR

CELOSTNA POMORSKA POLITIKA

Ukrepi ESPR bodo spodbujali varstvo morskega okolja in boljše poznavanje dejanskega stanja morskega okolja na podlagi Okvirne direktive o morski strategiji.

UKREPI:

 • Celostni pomorski nadzor
 • Spodbujanje varovanja morskega okolja in trajnostna raba morskih in obalnih virov
 • Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja

VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV: 1.333.334,00 EUR