Označevanje aktivnosti

Vsak upravičenec ima obveznost informiranja in obveščanja javnosti oz. označevanja vira sofinanciranja vedno, ko izvaja aktivnosti, ki prejemajo podporo iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, kar pomeni, da so aktivnosti sofinancirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in iz proračuna Republike Slovenije.

Odgovornosti upravičencev do označevanja vira sofinanciranja predpisujeta Uredba 508/2014/EU, Uredba 763/2014/EU, Zakon o  grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) ter Navodila Organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanje operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.

V navodilih so opredeljene odgovornosti upravičencev glede informiranja in obveščanja javnosti o dejavnostih, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014–2020 in tehnične značilnosti informiranja in obveščanja javnosti ter označevanje informacijskega in komunikacijskega gradiva.

Označevanje

Republika Slovenija

Evropska unija

 

Logotipi ESPR 2014-2020 in CLLD