Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost

Namen lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju: CLLD)  je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije. Dejavnosti v okviru CLLD morajo biti usmerjene v povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije  v okviru spodbujanja gospodarske rasti, socialne vključenosti, ustvarjanje novih delovnih mest ter podpiranje zaposljivosti in mobilnosti delovne sile v obalnih in celinskih skupnostih, ki so odvisne od ribištva in akvakulture, vključujoč diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu in drugih sektorjih pomorskega gospodarstva.


CLLD na obalnem območju omogoča ohranjanje tradicije morskega gospodarskega ribolova in naravne ter pomorske kulturne dediščine lokalnega območja. Ključno je širše vključevanje lokalnih akterjev v razvoj območja: ribičev, delavcev v marikulturi, občin, znanstvenoraziskovalnega področja, institucij, nevladnih organizacij in posameznikov s področja varovanja kulturne dediščine, nevladnih okoljskih organizacij in drugih zainteresiranih skupin, ki delujejo na lokalnem območju. Za uporabo še neizkoriščenega potenciala sladkovodne akvakulture na podeželju, spodbujanje tesnejših povezav in sodelovanja med deležniki, za krepitev vloge sektorjev in iskanje možnosti dodatnih virov zaslužka v okviru razvoja na lokalnem območju se bo v CLLD vključeval tudi sektor sladkovodne akvakulture, in sicer na tistih celinskih predelih RS, kjer je znaten delež slovenske proizvodnje iz akvakulture in znatno število gospodarskih subjektov, ki se ukvarjajo s sladkovodno akvakulturo, namenjeno prehrani ljudi.

V skladu s 35. členom Uredbe 1303/2013/EU je podpora namenjena izvajanju naslednjih podukrepov:

V okviru trajnostnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v Republiki Sloveniji sodelujejo trije ESI skladi: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. Pripravljena je bila skupna nacionalna izvedbena uredba Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15), ki določa skupna pravila za izvajanje lokalnega razvoja. Izvajanje skupnega pristopa CLLD, ki omogoča razvoj lokalnega območja v okviru treh ESI skladov, je odločitev posamezne LASR, ki bo morala izpolnjevati pogoje posameznega sklada. To je priložnost, da se v okviru skupnih strategij prepoznajo lokalni potenciali, ki bodo omogočali dodano vrednost življenju na lokalnem območju z ohranjanjem obstoječih in ustvarjanjem novih poslovnih priložnosti. Hkrati je to priložnost za spodbujanje organiziranosti in medsebojne povezanosti ribiškega sektorja,  skupno nastopanje na trgu, povečanje prepoznavnosti sektorja na lokalnem območju, povezovanje z drugimi lokalnimi akterji, medregijsko in meddržavno sodelovanje ter pridobivanje novega znanja, izmenjavo izkušenj in prenos dobrih praks.

Strategija lokalnega razvoja in projekti, ki bodo sofinancirani iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020, morajo zasledovati naslednje kazalnike rezultata:

  • Ustvarjena delovna mesta: v ekvivalentu polnega delovnega časa
  • Ohranjena delovna mesta: v ekvivalentu polnega delovnega časa
  • Ustanovljena podjetja: število podjetij

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020  (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18 in 68/18)

Smernice Organa upravljanja za izvajanje ukrepov CLLD za ESPR 2014-2020

Smernice Organa upravljanja za izvajanje ukrepov CLLD za ESPR 2014-2020 (2. sprememba; spremembe se nanašajo na dopolnitev z informativnim seznamom prilog za upravičence, razlaga finančne pokritosti operacij in enotni obrazec za letno poročanje LAS iz ESPR)

Smernice Organa upravljanja za izvajanje ukrepov CLLD za ESPR 2014-2020 (3. sprememba)

Navodila za lokalne akterje o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost

Navodila za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Zelena rast v evropskih ribiških območjih

Mreža za trajnostni razvoj ribiških območij (FARNET)

Javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in strategij lokalnega razvoja (26.6.2015)

Smernice za pripravo strategij lokalnega razvoja v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020

Strategija lokalnega razvoja za lokalne akcijske skupine (Obrazec)

Obvestilo lokalnim partnerstvom za pripravo Strategij lokalnega razvoja

Brošura ''Plujemo proti letu 2020: 4. os v akciji''

Obvestilo o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020

Priročnik ''Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo''

Seminar ''Doseganje rezultatov na način CLLD'' (7.12.-8.12.2016, Båstad, Švedska)

Zemljevid in seznam LAS

Priročnik ''Vrednotenje LRS'', priloga ''Vsebina slik'' (marec 2018)

Lokalne akcijske skupine v Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020