Pripravljalna podpora

Ime ukrepa: Pripravljalna podpora

Pravna podlaga: Točka a prvega odstavka 62. člena Uredbe 508/2014/EU in točka a prvega odstavka 35. člena Uredbe 1303/2013/EU

Povzetek ukrepa: Namen podukrepa »Pripravljalna podpora« je okrepiti oblikovanje lokalnih partnerstev, krepitev institucionalne usposobljenosti ter usposabljanje in mreženje za pripravo in izvedbo strategij lokalnega razvoja (SLR), ki ga vodi skupnost.

Pripravljalna podpora je namenjena za usposabljanje za lokalne zainteresirane strani, proučevanje zadevnega območja, dejavnosti povezane s pripravo SLR, vključno z dejavnostmi svetovanja in dejavnostmi v zvezi s posvetovanjem z zainteresiranimi stranmi, namenjena pa je tudi za upravne stroške, ki nastanejo med pripravo SLR.

Upravičenci: Upravičenci do podpore so lokalna partnerstva, ki so pripravila SLR.

Pogoji upravičenosti:

  • lokalno partnerstvo mora biti oblikovano v skladu z zahtevami za oblikovanje lokalne akcijske skupine za ribištvo,
  • pripravljena mora biti SLR in predložena v potrditev z vsemi zahtevanimi elementi in
  • posamezno lokalno partnerstvo lahko v potrditev predloži največ eno SLR.

Merila za izbor operacij

Upravičljivi stroški:

  • usposabljanje lokalnih zainteresiranih strani,
  • proučevanje zadevnega območja (vključno s študijami izvedljivosti za nekatere operacije, ki jih je treba predvideti v SLR),
  • priprava in izdelava SLR, vključno s stroški posvetovanja z zainteresiranimi stranmi z namenom priprave SLR in
  • upravni stroški lokalnih partnerstev (operativni stroški in stroški osebja).

Stopnja intenzivnosti javne pomoči: Javna podpora za potrjeno SLR se izplača v obliki pavšalnega zneska v višini 20.000 evrov. Javna podpora za zavrnjeno SLR se izplača na podlagi dejansko nastalih in plačanih stroškov v povezavi z upravičenimi aktivnostmi. V tem primeru je najvišji znesek javne podpore 10.000 evrov.