Dejavnosti sodelovanja

Ime ukrepa: Dejavnosti sodelovanja

Pravna podlaga: 64. člen Uredbe 508/2014/EU in točka c prvega odstavka 35. člena Uredbe 1303/2013/EU

Povzetek ukrepa:

Sofinanciranje stroškov lokalne akcijske skupine za ribištvo, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja lokalne akcijske skupine za ribištvo tako znotraj države (sodelovanje med lokalne akcijske skupine za ribištvo) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

 Podpora se lahko dodeli:

  • medregijskim ali transnacionalnim projektom sodelovanja;
  • za pripravljalno tehnično podporo za medregijske in transnacionalne projekte sodelovanja, če lahko lokalne akcijske skupine za ribištvo dokažejo, da se pripravljajo na izvedbo projekta.

Izraz „medregijsko sodelovanje“ pomeni sodelovanje znotraj države članice, izraz „transnacionalno sodelovanje“ pa pomeni sodelovanje med območji različnih držav članic ali sodelovanje med vsaj enim ozemljem države članice in z enim ali več ozemlji v tretjih državah.

Partner lokalne akcijske skupine za ribištvo v okviru ESPR – poleg drugih lokalnih akcijskih skupin za ribištvo – lokalno javno-zasebno partnerstvo, ki izvaja strategijo lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v Uniji ali zunaj nje.

Upravičenci: Upravičenci do podpore so lokalne akcijske skupine za ribištvo.

Lokalne akcijske skupine za ribištvo v sodelovanju z drugimi lokalnimi akcijskimi skupinami za ribištvo v Republiki Sloveniji ali s skupino lokalnih javno-zasebnih partnerjev z drugih območij EU ali tretjih držav pripravi operacijo sodelovanja lokalne akcijske skupine za ribištvo.

Stopnja intenzivnosti javne pomoči:

Stopnjo javne podpore posamezne operacije določi lokalna akcijska skupina za ribištvo. Najvišja stopnja javne podpore je lahko 85 odstotkov upravičenih stroškov posamezne operacije. Pri določitvi stopnje podpore se upoštevajo pravila državnih pomoči.

Merila za izbor operacij