Poročanje

Poročanje o izvajanju Operativnega programa ESPR 2014-2020

Izmenjava informacij med Evropsko komisijo in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v vlogi organa upravljanja OP ESPR 2014-2020 o izvajanju OP ESPR 2014–2020 bo potekala na letnih pregledovalnih sejah, in sicer od leta 2016 dalje do vključno leta 2022.

Prav tako bo organ upravljanja Evropski komisiji do 31. marca predložil kumulativne podatke o operacijah, izbranih za financiranje do konca predhodnega koledarskega leta, vključno z glavnimi značilnostmi upravičenca in same dejavnosti, ter do 31. januarja in 31. julija Evropski komisiji v elektronski obliki poslal napoved za znesek, za katerega namerava predložiti zahtevke za plačilo za tekoče in naslednje proračunsko leto.

Organ upravljanja do 31. maja 2016 in do 31. maja vsako naslednje leto do vključno leta 2023 Komisiji predloži letna poročila o izvajanju operativnega programa v predhodnem koledarskem letu. Poročilo, predloženo leta 2016, zajema koledarski leti 2014 in 2015.

Letna poročila o izvajanju obsegajo glavne informacije o izvajanju programa in njegovih prednostnih nalog s sklicevanjem na finančne podatke, skupne kazalnike in kazalnike za posamezne programe ter številčno ovrednotene ciljne vrednosti, po potrebi vključno s spremembami vrednosti kazalnikov rezultatov in začenši z letnim poročilom o izvajanju, ki se predloži leta 2017, mejniki, določenimi v okviru uspešnosti. Poslani podatki se nanašajo na vrednosti za kazalnike za v celoti izvedene operacije, pa tudi za izbrane operacije, kjer je glede na fazo izvajanja to mogoče. Prav tako navajajo zbirno poročilo o ugotovitvah vseh vrednotenj programa, ki so bile objavljene v predhodnem finančnem letu, morebitna vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, ter sprejete ukrepe. V letnem poročilu o izvajanju, predloženem leta 2016, se lahko po potrebi navedejo tudi ukrepi, sprejeti za izpolnitev predhodnih pogojenosti.

Poleg določb tega letna poročila o izvajanju vključujejo: informacije o finančnih obveznostih in odhodkih za posamezne ukrepe; povzetek izvedenih dejavnosti v zvezi z načrtom vrednotenja; informacije in ukrepe v zvezi s primeri hudih kršitev iz člena 10(1) Uredbe 508/2014/EU in nespoštovanjem pogojev iz člena 10(2) Uredbe 508/2014/EU ter ukrepi za izboljšanje stanja; informacije o ukrepih, sprejetih zaradi skladnosti s členom 41(10) Uredbe 508/2014/EU; ter informacije o ukrepih, sprejetih za zagotovitev obveščanja javnosti o upravičencih v skladu s Prilogo V Uredbe 508/2014/EU, pri čemer se pri fizičnih osebah upošteva nacionalno pravo, vključno z morebitnim veljavnim pragom.

Razširjeno letno poročilo o izvajanju, ki se predloži v letu 2017, navaja tudi napredek pri doseganju ciljev programa, vključno s prispevkom sklada k spremembam vrednosti kazalnikov rezultatov, kadar so na voljo ustrezni podatki vrednotenja. To letno poročilo o izvajanju določa ukrepe, sprejete za izpolnitev predhodnih pogojenosti, ki niso bili izpolnjeni ob sprejetju programov. Ocenjuje tudi izvajanje ukrepov za upoštevanje horizontal načel, vloge partnerjev pri izvajanju programa ter poroča o podpori, ki se uporablja za cilje, povezane s podnebnimi spremembami.

Letno poročilo o izvajanju, ki se predloži v letu 2019, in končno poročilo poleg vseh že navedenih informacij vključujeta informacije o napredku in ocenjujeta napredek pri doseganju ciljev programa in njegov prispevek k doseganju strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

Prav tako država članica v letih 2017 in 2019 do 30. junija predloži Evropski komisiji poročilo o napredku pri izvajanju partnerskega sporazuma, doseženem do 31. 12. 2016 in 2018. Evropska komisija do konca leta 2017 in 2019 pripravi povzetek strateških poročil DČ in ga predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij. Povzetke vključi tudi v svoje letno poročilo o napredku v letih 2018 in 2020.

Letna poročila o izvajanju operativnega programa v predhodnem koledarskem letu:

2016: Letno poročilo, Povzetek za državljane

2017: Letno poročilo, Povzetek za državljane

2018: Letno poročilo, Povzetek za državljane

2019: Letno poročilo, Povzetek za državljane

2020: Letno poročilo, Povzetek za državljane

2021: Letno poročilo, Povzetek za državljane

2022: Letno poročilo, Povzetek za državljane

2023