Skupni strateški okvir (SSO)

Skupni strateški okvir pomeni dokument, ki splošne in posebne cilje iz strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast oblikuje v ključne ukrepe za sklade SSO in za vsak tematski cilj določa ključne ukrepe, ki jih podpira posamezni sklad SSO, ter določa mehanizme, ki zagotavljajo skladnost in doslednost načrtovanja programov skladov SSO z gospodarskimi in zaposlitvenimi politikami držav članic in Unije.

Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) tem instrumentom dodeljuje jasne cilje. Komisija meni, da bi tem ciljem učinkoviteje sledili z boljšo uskladitvijo petih skladov, s čimer bi preprečili prekrivanje in kar najbolj povečali sinergije, jih popolnoma vključili v ekonomsko upravljanje Evropske unije in prispevali k doseganju strategije Evropa 2020 z vključitvijo nacionalnih, regionalnih in lokalnih zainteresiranih strani.

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) si prizadevajo za dopolnilne cilje politik, upravljajo pa jih države članice in Komisija skupaj. So glavni vir naložb na ravni EU za pomoč državam članicam pri ponovnem zagonu in povečevanju rasti ter oživljanju zaposlovanja ob hkratnem zagotavljanju trajnostnega razvoja v skladu s cilji strategije Evropa 2020.

Uredba SSO določa veliko tesnejše usklajevanja skladov, da bi dosegli:

  • koncentracijo sredstev na cilje strategije Evropa 2020 z nizom skupnih tematskih ciljev, h katerim bodo skladi prispevali;
  • poenostavitev z bolj usklajenim načrtovanjem in organizacijo izvedbe;
  • večji poudarek na rezultatih s pomočjo okvira uspešnosti in rezerve;
  • uskladitev pravil o upravičenosti in razširitev poenostavljenih možnosti obračunavanja stroškov, s čimer bi zmanjšali upravno breme za upravičence in organe upravljanja.

Poleg tega Uredba SSO določa sprejetje partnerskih pogodb, ki urejajo obveznosti partnerjev na nacionalni in regionalni ravni. Te pogodbe so povezane s cilji strategije Evropa 2020 in nacionalnih programov reform. Predstavljajo hkrati celostni pristop k teritorialnemu razvoju, ki ga podpirajo vsi skladi SSO. S SSO se povečujejo skladnosti med zavezami politik v okviru strategije Evropa 2020 in dejanskimi naložbami. V njem so predstavljene možnosti skupnega delovanja skladov, s čimer se spodbuja vključevanje. Zagotovljen je tudi vir strateške usmeritve, ki jo države članice in regije prenesejo v programe skladov SSO v okviru svojih specifičnih potreb, priložnosti in izzivov.