Novice/IMG_1

Uradna potrditev Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2020

Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 je bil uradno potrjen s strani Evropske komisije. Trenutno je potrjenih 9 od skupno 28 programov v vseh državah članicah Evropske unije.

Sredstva Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo so namenjena uresničevanju ciljev prenovljene skupne ribiške politike in celostne pomorske politike, ki temelji na naslednjih ciljih: spodbujanje trajnostnega ter konkurenčnega ribištva in akvakulture, pospeševanje razvoja in izvajanja celostne pomorske politike Unije ob dopolnjevanju s kohezijsko politiko in skupno ribiško politiko ter spodbujanje uravnoteženega in vključujočega ozemeljskega razvoja ribiških območij. Sklad podpira ribiče pri prehodu na trajnostni ribolov, podpira obalne skupnosti pri diverzifikaciji gospodarstva, financira projekte v zvezi z zaposlovanjem in boljšo kakovostjo življenja obalnih skupnosti.

Program je bil pripravljen v okviru medsektorske delovne skupine v sodelovanju s socialnimi partnerji in drugimi zainteresiranimi stranmi. Dne 29. 10. 2014 je bil program uradno posredovan na Evropsko komisijo. Januarja 2015 so bile posredovane pripombe s strani Evropske komisije. Dopolnjena verzija programa je bila ponovno posredovana Evropski komisiji dne 14. 5. 2015. Program je bil potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije številka C(2015)5168 z dne 22. 7. 2015.

Za izvajanje ukrepov v obdobju 2014-2020 je Republika Slovenija s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo prejela 24.809.114,00 EUR, skupaj s sredstvi proračuna Republike Slovenije pa je za izvajanje ukrepov na voljo 32.647.364,00 EUR.

Republika Slovenija bo s pomočjo programa spodbujala izvajanje reformirane skupne ribiške politike, ki gre v smeri ohranjanja in trajnostnega upravljanja ribjih staležev, hkrati pa podprla ribiški sektor v Republiki Sloveniji v smeri konkurenčnega in trajnostnega razvoja.

Z ukrepi programa sledimo ciljem Strategije Evropa 2020 (pametna, trajnostna in vključujoča rast), izbranim tematskih ciljem Partnerskega sporazuma (povečanje konkurenčnosti mikro, malih in srednje velikih podjetij sektorja ribištva in akvakulture, ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov ter spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja in mobilnosti delovne sile) ter šestim prednostnim nalogam Unije:

  • spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva;
  • pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture;
  • pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike;
  • povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije;
  • pospeševanje trženja in predelave;
  • pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike.