Novice/IMG_1

Objavljena dva javna razpisa za akvakulturo v skupni vrednosti 5,6 MIO €

V Uradnem listu Republike Slovenije bosta danes objavljena dva javna razpisa iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« in za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«.

Javna razpisa določata pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev sredstev ter sankcije za neizpolnjevanje obveznosti.

Predmet podpore javnega razpisa za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

 • naložbe v zmanjševanje negativnih ali povečevanje pozitivnih vplivov na okolje ter izboljšanje učinkovite rabe virov;
 • naložbe, ki bistveno zmanjšajo vpliv podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, na porabo in kakovost vode, zlasti z zmanjšanjem količine porabljene vode ali kemikalij, antibiotikov in drugih zdravil ali izboljšanjem kakovosti izhodne vode, vključno z uporabo večtrofičnih sistemov akvakulture ali
 • spodbujanje akvakulture v zaprtih sistemih, kjer se proizvodi iz akvakulture gojijo v zaprtih sistemih ponovnega kroženja, kar čim bolj zniža porabo vode.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 2.266.667,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije 1.700.000,00 eurov ter prispevek Republike Slovenije 566.667,00 eurov. Najnižji znesek javne podpore je 3.500 eurov na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore je 500.000 eurov na posamezno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 1.000.000 eurov podpore.

Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in spadajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Predmet podpore javnega razpisa za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

 • prispevajo k varčevanju z energijo ali zmanjševanju vpliva na okolje, vključno z obdelavo odpadkov;
 • izboljšajo varnostne, higienske, zdravstvene in delovne pogoje;
 • podpirajo predelavo ulova rib, ki se lahko tržijo in niso namenjene za prehrano ljudi;
 • se nanašajo na predelavo stranskih proizvodov, ki nastanejo pri glavnih dejavnostih predelave;
 • se nanašajo na predelavo iz ekološke akvakulture na podlagi 6. in 7. člena Uredbe 834/2007/ES ali
 • bodo omogočile nove in izboljšane proizvode, nove ali izboljšane postopke ter nove ali izboljšane sisteme upravljanja in organizacijske sisteme.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 3.340.361,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije 2.505.271,00 eurov ter prispevek Republike Slovenije 835.090,00 eurov. Najnižji znesek javne podpore je 3.500 eurov na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore je 500.000 eurov na posamezno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 1.000.000 eurov podpore. 

Upravičenci do podpore so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib rakov in mehkužcev, in ki so:

 • gospodarske družbe,
 • zadruge,
 • samostojni podjetniki posamezniki ali
 • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.