Novice/IMG_1

DRUGI JAVNI RAZPIS ZA UKREP ZDRAVJE IN VARNOST

V Uradnem listu Republike Slovenije bo danes objavljen drugi javni razpis za ukrep »zdravje in varnost« iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.

Javni razpis določa vrsto upravičencev, pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog in obveznosti upravičencev.

Predmet podpore prvega javnega razpisa za ukrep »zdravje in varnost« je namenjen izboljšanju higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike.

Višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 135.692,10 EUR, od tega znaša prispevek Evropske unije 101.769,07 EUR ter prispevek Republike Slovenije 33.923,03 EUR.

Upravičenci so lahko pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in ribiči – fizične osebe v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo, ki so lastniki, solastniki ali uporabniki ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov, izdanim v Republiki Sloveniji.

Za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče OP ESPR 2014-2020 podpira naložbe v ribiška plovila ali opremo za posameznike, če te naložbe presegajo zahteve prava EU ali nacionalnega prava.