Novice/IMG_1

3. javni razpis za ukrep »zdravje in varnost« za ribiški sektor

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu Republike Slovenije danes objavilo najavo o odprtju 3. javnega razpisa za ukrep Zdravje in varnost. Predmet podpore javnega razpisa je namenjen izboljšanju higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike.

Višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 122.072,24 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije 91.554,18 evrov ter prispevek Republike Slovenije 30.518,06 evrov.

Upravičenci so lahko pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in ribiči – fizične osebe v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo, ki so lastniki, solastniki ali uporabniki ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov, izdanim v Republiki Sloveniji.

Za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče Operativni program Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (OP ESPR) 2014 - 2020 podpira naložbe v ribiška plovila ali opremo za posameznike, če te naložbe presegajo zahteve prava EU ali nacionalnega prava.

Vnos in oddaja vloge v elektronski sistem se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave najave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na osrednjem spletnem mestu državne uprave.