Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Ime ukrepa: Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Pravna podlaga: 69. člen Uredbe 508/2014/EU

Povzetek ukrepa: Ukrep je namenjen naložbam v predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, ki:

  • prispevajo k varčevanju z energijo ali zmanjševanju vpliva na okolje, vključno z obdelavo odpadkov;
  • izboljšajo varnostne, higienske, zdravstvene in delovne pogoje;
  • podpirajo predelavo ulova rib, ki se lahko tržijo, vendar ne morejo biti namenjene prehrani ljudi;
  • se nanašajo na predelavo stranskih proizvodov, ki nastanejo pri glavnih dejavnostih predelave;
  • se nanašajo na predelavo iz ekološke akvakulture na podlagi 6. in 7. člena Uredbe 834/2007/ES;
  • bodo omogočile nove ali izboljšane proizvode, nove ali izboljšane postopke ter nove ali izboljšane sisteme upravljanja in organizacijske sisteme.

Upravičenci: Podjetja in samostojni podjetniki z registrirano dejavnostjo predelave in konzerviranja rib, rakov in mehkužcev ter nosilci dopolnilne dejavnosti vzreje in predelave vodnih organizmov na kmetiji. Vlagatelji so lahko le mikro, mala in srednja podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Evropske komisije št. 2003/361/EC z dne 6. maja 2003.

Merila za izbor operacij

Stopnja intenzivnosti javne pomoči: Intenzivnost javne pomoči v višini 50 % upravičenih stroškov za operacijo.