Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti

Ime ukrepa: Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti

Pravna podlaga: 33. člen Uredbe 508/2014/EU

Povzetek ukrepa: V okviru tega ukrepa se lahko nudi podpora na plovilo za največ šest mesecev v celotnem programskem obdobju v naslednjih primerih:

(a) ko gre za izvajanje določenih ukrepov v skladu z uredbo o Skupni ribiški politiki – Uredba 1380/2013/EU, in sicer:

ukrepi iz 12. člena (Ukrepi Komisije v primeru resne grožnje morskim biološkim virom), 
ukrepi iz 13. člena (Nujni ukrepi države članice),
ali ohranitvenih ukrepov iz 7. člena navedene uredbe, vključno z obdobji biološke obnovitve;

(b) nepodaljšanje sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu ali protokolov k tem sporazumom;

(c) kadar je začasno prenehanje določeno v načrtu upravljanja, sprejetem v skladu s »Sredozemsko uredbo« (Uredbo Sveta (ES) št. 1967/2006), ali v večletnem načrtu, sprejetem v skladu z 9. in 10. členom Uredbe 1380/2013/EU (to so večletni načrti, sprejeti na ravni EU), kadar je treba zaradi doseganja ciljev iz drugega odstavka 2. člena – (izkoriščanje na ravni MSY) in točke a petega odstavka 2. člena (postopno odpravljanje zavržkov) Uredbe 1380/2013/EU na podlagi znanstvenega mnenja zmanjšati ribolovni napor.

Upravičenci: Podpora se dodeli lastnikom ribiških plovil.

Merila za izbor operacij

Stopnja intenzivnosti javne pomoči: Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.