Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Ime ukrepa: Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja

Pravna podlaga: Prvi in tretji odstavek 43. člena Uredbe 508/2014/EU

Povzetek ukrepa: Podpirajo se naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov za povečanje kakovosti, nadzora in sledljivosti iztovorjenih proizvodov, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja in izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev ter naložbe v gradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti ribičev.

Upravičenci: Obalne občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča.

Merila za izbor operacij

Stopnja intenzivnosti javne pomoči: Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.