Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba naključnega neželenega ulova

Ime ukrepa: Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba naključnega neželenega ulova

Pravna podlaga: 42. člen Uredbe 508/2014/EU

Povzetek ukrepa: Za večjo dodano vrednost ali kakovost ulovljenih rib se podpirajo naložbe, ki zvišujejo vrednost ribiških proizvodov, zlasti tiste, ki ribičem omogočajo predelavo, trženje in neposredno prodajo lastnega ulova.

Upravičenci: Podpora se dodeli lastnikom ribiških plovil.

Merila za izbor operacij

Stopnja intenzivnosti javne pomoči: Najvišja stopnja intenzivnosti javne pomoči je 50 % skupnih upravičenih odhodkov za operacijo. Operacije v zvezi z malim priobalnim ribolovom so lahko upravičene do povečanja za 30%.