Izvajanje strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, vključno s tekočimi stroški in animacijo za delovanje lokalnih akcijskih skupin

Ime ukrepa: Izvajanje strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, vključno s tekočimi stroški in animacijo za delovanje lokalnih akcijskih skupin

Pravna podlaga: Točki b in d prvega odstavka 62. člena in 63. člen Uredbe 508/2014/EU ter 35. člen Uredbe 1303/2013/EU

Povzetek ukrepa:

1. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost:

Namen ukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« je sofinanciranje stroškov nastalih pri izvedbi operacij lokalne akcijske skupine za ribištvo ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v strategiji lokalnega razvoja, ki so:

  • zagotavljanje dodane vrednosti, ustvarjanje delovnih mest, pritegnitev mladih in spodbujanje inovacij v vseh fazah dobavne verige na področju ribištva in akvakulture;
  • podpiranje diverzifikacije znotraj ali izven gospodarskega ribištva, vseživljenjskega učenja in ustvarjanja delovnih mest na ribiških območjih in območjih akvakulture;
  • povečevanje in izkoriščanje okoljskih prednosti ribiških območij in območij akvakulture, vključno z dejavnostmi za ublažitev podnebnih sprememb;
  • spodbujanje socialne blaginje in varstva kulturne dediščine na ribiških območjih in območjih akvakulture, vključno z ribištvom, akvakulturo in pomorsko kulturno dediščino;
  • krepitev vloge ribiških skupnosti v lokalnem razvoju ter gospodarjenje z lokalnimi ribolovnimi viri in upravljanje pomorskih dejavnosti.

2. Podpora za tekoče stroške in stroške animacije:

Podpora iz ukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju lokalne akcijske skupine za ribištvo, vključno s spremljanjem in vrednotenjem strategije lokalnega razvoja, animaciji območja lokalne akcijske skupine za ribištvo in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Skladno s 35. členom Uredbe 1303/2013/EU podpora zajema: tekoče stroške, povezane z upravljanjem izvajanja strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in sicer so to operativni stroški, stroški za osebje, stroški usposabljanja, stroški, namenjeni za odnose z javnostmi, finančni stroški ter stroški, povezani s spremljanjem in vrednotenjem te strategije iz točke (g) člena 34(3) Uredbe 1303/2013/EU.

Upravičenci:

1. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost:

Upravičenci do podpore so lokalne akcijske skupine za ribištvo ter fizične in pravne osebe.

2. Podpora za tekoče stroške in stroške animacije:

Upravičenci do podpore so lokalne akcijske skupine za ribištvo.

Stopnja intenzivnosti javne pomoči:

1. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost:

Stopnjo javne podpore posamezne operacije določi lokalna akcijska skupina za ribištvo do zgornje meje, določene v finančnih določbah zadevnega sklada:

Najvišja stopnja javne podpore je 50 odstotkov upravičenih stroškov operacije. Lokalna akcijska skupina za ribištvo lahko uporabi intenzivnost javne podpore med 50 odstotkov in 100 odstotki skupnih upravičenih odhodkov, če operacija zagotavlja javni dostop do svojih rezultatov in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

  • je v javnem interesu;
  • ima skupnega upravičenca ali
  • ima inovativne značilnosti na lokalni ravni.

2. Podpora za tekoče stroške in stroške animacije:

Stopnja javne podpore, ki jo krije glavni sklad (to je sklad, katerega prispevek finančnih sredstev je na podlagi določenega finančnega okvira na posamaznem območju najvišji), je do 100 odstotkov upravičenih stroškov. Lokalna akcijska skupina za ribištvo lahko v zahtevku za izplačilo določi nižjo stopnjo podpore.

Merila za izbor operacij