Nadzor in izvrševanje

Ime ukrepa: Nadzor in izvrševanje

Pravna podlaga: 76. člen Uredbe 508/2014/EU

Povzetek ukrepa: Podpira se izvajanje sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje, kot je določen v 36. členu Uredbe 1380/2013/EU in podrobneje opredeljen v Uredbi 1224/2009/ES v Republiki Sloveniji oziroma v zvezi s slovenskim ribištvom, skladno z določili 76. člena Uredbe 508/2014/EU.

Upravičenci: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Merila za izbor operacij

Stopnja intenzivnosti javne pomoči: Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.