Dostop_do_informacij/IMG_1

Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti

Zadnja sprememba: 20. 1. 2023

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto Ribiški sklad za katerega skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP).

Na spletni strani se zavezujemo, da bomo omogočali dostopnost v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18) vsem uporabnikom.

Trenutno spletno mesto Ribiški sklad še ni v celoti prilagojeno za uporabo ranljivim skupinam, saj bi bile za MKGP finančne posledice oziroma časovni vložek nesorazmerne s koristjo za uporabnika. Kljub temu nekatere vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal za MKGP. MKGP nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi bile finančne posledice nesorazmerne s koristjo za uporabnika, oziroma v tem primeru koristi za uporabnika ni. Vse informacije iz spletnega mesta so uporabnikom dostopne tudi na druge načine (telefonsko, e-pošta).

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Če nam želite karkoli sporočiti ali pa vas zanima karkoli o dostopnih/nedostopnih vsebinah, nam lahko pišete na elektronski naslov: espr.mkgp@gov.si.

Stopnja skladnosti

Spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Zaradi nesorazmernega bremena za organ niso dostopna naslednja gradiva:

  • dokumenti v PDF obliki zapisa; pridobljeni so od tretjih oseb oziroma jih zaradi nesorazmernega bremena nismo popravljali za nazaj,
  • programsko generirani dokumenti, ki nastanejo preko aplikacije Evropske komisije (''aplikacija SFC''), niso v celoti dostopni za ranljive skupine, saj gre za aplikacijo, ki samodejno kreira dokumente, ki veljajo za formalne dokumente države članice in se vanje ne posega (npr. letna poročila, operativni programi),
  • vizualni elementi nimajo vpisanega optimalnega nadomestnega besedila, dodajanje za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika, fotografije so zgolj dekorativne narave oziroma vizualno dopolnjujejo tekstovne vsebine, zato je do vseh vsebin možno dostopati tudi brez uporabe fotografij ali njihovih nadomestnih besedil,
  • struktura preglednice ''seznam operacij'' ni optimalna, razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo,
  • brošure, priročniki, e-verzije člankov, ki so bili objavljeni v raznih publikacijah.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na Inšpektorat za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.ijs@gov.si.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.ijs@gov.si
www.ijs.gov.si
 
Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 20. 1. 2023 na podlagi samoocene.