Spodbujanje varovanja morskega okolja in trajnostna raba morskih in obalnih virov

Ime ukrepa: Spodbujanje varovanja morskega okolja in trajnostna raba morskih in obalnih virov

Pravna podlaga: Točka b prvega odstavka 80. člena Uredbe 508/2014/EU

Povzetek ukrepa: Dejavnosti v okviru tega ukrepa so namenjene varovanju morskega okolja, zlasti njegove biotske raznovrstnosti in zaščitenih morskih območij, kot so območja Natura 2000, v skladu z obveznostmi iz direktiv 92/43/EGS in 2009/14/ES.

Upravičenci: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Merila za izbor operacij

Stopnja intenzivnosti javne pomoči: Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.