Ukrepi javnega zdravja

Ime ukrepa: Ukrepi v zvezi javnim zdravjem

Pravna podlaga: 55. člen Uredbe 508/2014/EU

Povzetek ukrepa: Ukrep javno zdravje se izvaja v obliki nadomestil za gojitelje mehkužcev za začasno ustavitev pridobivanja gojenih mehkužcev izključno zaradi javnega zdravja. Nadomestilo se lahko podeli le, kadar začasna ustavitev pridobivanja gojenih mehkužcev traja več kot štiri mesece zapored ali je izguba zaradi začasne ustavitve pridobivanja gojenih mehkužcev večja od 25 % letnega prometa zadevnega podjetja, izračunanega na podlagi povprečnega prometa podjetja v preteklih treh letih. Nadomestilo se lahko izplača za največ 12 oziroma v upravičljivih primerih za 24 mesecev v celotnem programskem obdobju 2014–2020.

Upravičenci: Podjetja in samostojni podjetniki z registrirano dejavnostjo z gojenja vodnih organizmov.

Merila za izbor operacij

Stopnja intenzivnosti javne pomoči: Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih stroškov za operacijo.