Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanja v mreže

Ime ukrepa: Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanja v mreže

Pravna podlaga: 50. člen Uredbe 508/2015/EU

Povzetek ukrepa: Za spodbujanje človeškega kapitala na področju akvakulture se bo podpiralo poklicno usposabljanje, širjenje znanstvenega in tehničnega znanja ter inovativnih praks, pridobivanje novih veščin na področju akvakulture ter v zvezi z zmanjšanjem okoljskega vpliva dejavnosti akvakulture; spodbujanje varnosti pri delu; izmenjavo izkušenj in najboljših praks med podjetji, ki se ukvarjajo z akvakulturo, ali strokovnimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi stranmi, vključno z znanstvenimi in tehničnimi organi. Namen ukrepa je povečati raven usposobljenosti oseb, dejavnih v sektorju akvakulture ter povečati ali ohraniti stopnjo zaposlitve v tem sektorju.

Upravičenci: Podpora se dodeli podjetjem in samostojnim podjetnikom z registrirano dejavnostjo gojenja vodnih organizmov ter nosilci dopolnilne dejavnosti vzreje vodnih organizmov na kmetiji.

Merila za izbor operacij

Stopnja intenzivnosti javne pomoči: Intenzivnost javne pomoči v višini 50 % upravičenih odhodkov za operacijo.