Inovacije

Ime ukrepa: Inovacije

Pravna podlaga: 47. člen Uredbe 508/2014/EU

Povzetek ukrepa:

Za spodbujanje inovacij v akvakulturi se podpirajo operacije, katerih cilj je:

  • razvijanje tehničnega, znanstvenega ali organizacijskega znanja v objektih akvakulture, ki zlasti zmanjšuje vpliv na okolje, zmanjšuje odvisnost od ribje moke in ribjega olja, spodbuja trajnostno izkoriščanje virov v akvakulturi, prispeva k dobremu počutju živali ali olajšuje nove trajnostne načine proizvodnje;
  • razvijanje ali uvajanje novih vrst akvakulture z dobrim tržnim potencialom, novih ali bistveno izboljšanih proizvodov, novih ali izboljšanih postopkov ter novih ali izboljšanih sistemov upravljanja in organizacijskih sistemov;
  • proučevanje tehnične ali ekonomske izvedljivosti inovativnih proizvodov ali postopkov.

Operacije iz tega člena izvajajo javni ali zasebni znanstveni ali tehnični organi, ki jih priznava država članica in ki potrdijo rezultate takih operacij, ali pa se izvajajo v sodelovanju z njimi.

O rezultatih operacij, ki prejemajo podporo, države članice v skladu s 119. členom Uredbe 508/2014/EU ustrezno obveščajo javnost.

Upravičenci: Javne ali zasebne znanstvene ali tehnične raziskovalne inštitucije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Merila za izbor operacij

Stopnja intenzivnosti javne pomoči: Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih stroškov za operacijo.