Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve

Ime ukrepa: Ukrep za akvakulturo, ki zagotavlja okoljske storitve

Pravna podlaga: Točki a in b prvega odstavka 54. člena Uredbe 508/2014/EU

Povzetek ukrepa: Ukrep akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve, spodbuja:

  • izvajanje metod akvakulture, ki so združljive s posebnimi okoljskimi potrebami in za katere veljajo posebne zahteve za upravljanje, ki izhajajo iz določitve območij NATURA 2000 v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS in Direktivo 2009/147/ES;
  • sodelovanje, v zvezi z neposredno povezanimi stroški, pri ohranjanju in razmnoževanju vodnih živali ex-situ v okviru programov za ohranjanje in obnovo biotske raznovrstnosti, ki jih razvijejo javni organi ali se izvajajo pod njihovim nadzorom.

Upravičenci: Podpora se dodeli podjetjem in samostojnim podjetnikom z registrirano dejavnostjo gojenja vodnih organizmov ter nosilcem dopolnilne dejavnosti vzreje vodnih organizmov na kmetiji.

Merila za izbor operacij

Stopnja intenzivnosti javne pomoči: Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih stroškov za operacijo.