Zaporedna številka 1
Ime upravičenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ID številka registra CFR -
Ime operacije Nacionalni program RS za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva za obdobje 2014-2016
Povzetek operacije

Operacija je izvajanje Nacionalnega programa za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva, za obdobje 2014–2016 (v nadaljevanju NP). NP je bil odobren z izvedbenim sklepom Komisije z dne 30.8.2013 o podaljšanju nacionalnih programov za zbiranje osnovnih bioloških, tehničnih, okoljskih in socio-ekonomskih podatkov v ribiškem sektorju za obdobje 2011-2013 na obdobje 2014-2016. Izvajanje NP je sestavljeno iz več aktivnosti, ki omogočajo izvajanje različnih vrst operacij, kot so opredeljene v 77. členu Uredbe 508/2014/EU in 9. členu Uredbe o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

Datum začetka operacije 01.01.2014
Datum zaključka operacije 31.12.2016
Skupni upravičeni odhodki 401.394,04 €
Znesek prispevka Unije 321.115,23 €
Poštna številka operacije 1000
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

3 - Spodbujanje izvajanja skupne ribiške politike

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 04.02.2020
Nazaj na seznam operacij