Zaporedna številka 9
Ime upravičenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ID številka registra CFR -
Ime operacije Dejavnosti obveščanja
Povzetek operacije

Aktivnosti obveščanja javnosti se morajo jasno in nedvoumno nanašati na obveščanje javnosti o pomenu in uresničevanju OP ESPR 2014-2020 ter biti skladne z zahtevami iz 59. člena Uredbe 1303/2013 (EU).

Skozi operacijo Dejavnosti obveščanja se bodo izvajale aktivnosti v okviru naslednjih projektov:

  • projekt objave v uradnem listu
  • projekt izdelava oglasov in zakup oglaševalskega prostora
  • projekt brošure, zgibanke in priročniki
  • projekt postavitev ter urejanje spletne strani
  • projekt oblikovanje in tisk materialov s celostno grafično podobo OP ESPR 2014-2020
  • projekt predstavitev OP, izvedba delavnic
  • projekt udeležba na sejmih
Datum začetka operacije 22.07.2015
Datum zaključka operacije 30.11.2023
Skupni upravičeni odhodki 89.772,28 €
Znesek prispevka Unije 67.329,21 €
Poštna številka operacije 1000
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

/

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 26.03.2020
Nazaj na seznam operacij