Promocijske kampanije

Ime ukrepa: Promocijske kampanije

Pravna podlaga: Točka g prvega odstavka 68. člena Uredbe 508/2014/EU

Povzetek ukrepa: Izvajanje regionalnih, nacionalnih ali transnacionalnih komunikacijskih in oglaševalskih kampanj za dvig ozaveščenosti javnosti o trajnostnih ribiških proizvodih in proizvodih iz akvakulture.

Upravičenci: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Merila za izbor operacij

Stopnja intenzivnosti javne pomoči: Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.