Novice/IMG_1

Več kot pol milijona EUR za inovacije ter ekološko akvakulturo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu RS objavilo javni razpis iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020. Za ukrepa »Inovacije v akvakulturi« in »Prehod na okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura« je razpisanih 533.333,00 EUR. Vnos in vložitev vloge na javni razpis se začne 20. avgusta 2018, odprt pa bo do porabe sredstev oz. do objave o zaprtju razpisa na spletnih straneh MKGP.

Predmet podpore javnega razpisa za ukrep »Inovacije v akvakulturi« je dodelitev nepovratnih sredstev za operacije, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev: 

1. razvijanje tehničnega, znanstvenega ali organizacijskega znanja v objektih akvakulture, ki zlasti zmanjšuje vpliv na okolje ter zmanjšuje odvisnost od ribje moke in ribjega olja, spodbuja trajnostno izkoriščanje virov v akvakulturi, prispeva k dobremu počutju živali ali olajšuje nove trajnostne načine proizvodnje;

2. razvijanje ali uvajanje novih vrst akvakulture z dobrim tržnim potencialom, novih ali bistveno izboljšanih proizvodov, novih ali izboljšanih postopkov ter novih ali izboljšanih sistemov upravljanja in organizacijskih sistemov ali

3. proučevanje tehnične ali ekonomske izvedljivosti inovativnih proizvodov ali postopkov.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 400.000 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije 300.000 evrov ter prispevek Republike Slovenije 100.000 evrov. Najnižji znesek javne podpore je 20.000 evrov na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore je 100.000 evrov na posamezno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega ukrepa pridobi največ do 100.000 evrov podpore. Stopnja javne podpore je 100 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov za operacijo.

Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki in spadajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja. Upravičenec lahko izvaja operacijo le v sodelovanju s partnerjem, s katerim ima sklenjeno notarsko overjeno pogodbo o sodelovanju pri raziskovalnem projektu inovacije. Partnerji pri operaciji so lahko le raziskovalne organizacije.

Predmet podpore javnega razpisa za ukrep »Prehod na okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura« je dodelitev nepovratnih sredstev za nadomestilo za prehod iz klasične akvakulture na ekološko akvakulturo. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 133.333,00 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije 100.000,00 evrov ter prispevek Republike Slovenije 33.333,00 evrov. 

Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in spadajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne 20. avgusta 2018. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP. Vloge se bodo odpirale enkrat na mesec.

Javna razpisa določata pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev sredstev ter sankcije za neizpolnjevanje obveznosti.