Novice/IMG_1

Objavljeni štirje javni razpisi za akvakulturo v skupni vrednosti 8,4 MIO EUR

V Uradnem listu Republike Slovenije bodo danes objavljeni štirje  javni razpisi iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrepe »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«, »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo, »Prehod na okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura« ter za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«.

Javni razpisi določajo pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev sredstev ter sankcije za neizpolnjevanje obveznosti.

Evropska komisija je potrdila Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 22. julija 2015. Slovenski operativni program je bil deveti potrjeni program od skupno 27 programov v vseh državah članicah Evropske unije. Za izvajanje ukrepov v obdobju 2014-2020 je Republika Slovenija s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo prejela 24.809.114,00 EUR, če znesku sklada dodamo še sredstva proračuna Republike Slovenije je za izvajanje ukrepov programa na voljo 32.647.364,00 EUR.

Predmet podpore drugega javnega razpisa za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

 1. produktivne naložbe v klasično akvakulturo;
 2. diverzifikacija proizvodnje akvakulture in gojenih vrst;
 3. posodobitev obratov akvakulture, vključno z izboljšanjem delovnih in varnostnih razmer delavcev v akvakulturi;
 4. izboljšave in posodobitve, povezane z zdravjem in dobrim počutjem živali, vključno z nakupom opreme, namenjene zaščiti obratov akvakulture pred plenilci v naravi;
 5. naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano vrednost proizvodov iz akvakulture;
 6. naložbe v obnovo obstoječih ribnikov ali lagun akvakulture z odstranjevanjem blata ali naložbami za preprečevanje nalaganja blata ali
 7. diverzifikacija prihodka podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, z razvojem dopolnilnih dejavnosti, kot so:
 • turistično trnkarjenje oziroma komercialni športni ribolov,
 • okoljske storitve akvakulture,
 • izobraževalne dejavnosti na področju akvakulture.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 3.374.774,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije 2.531.080,50 eurov ter prispevek Republike Slovenije 843.693,50 eurov. Najnižji znesek javne podpore je 3.500 eurov na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore je 500.000 eurov na posamezno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 1.000.000 eurov podpore.

Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in spadajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

To je drugi javni razpis v tem programskem obdobju 2014-2021. Odločbe za dodelitev sredstev pa še niso izdane.

Primerljiv ukrep se je izvajal že v programskem obdobju 2007-2013, in sicer ukrep »Produktivne naložbe v ribogojstvo«, v okviru katerega je bilo zaključenih 47 operacij. Izplačano je bilo 5.808.470 EUR javnih sredstev, od tega je EU prispevala 4.356.352 evrov in Republika Slovenija 1.452.118 evrov. Vzreja v sladkovodni akvakulturi se je povečala za 111,64 ton letno. Kapacitete za vzrejo mladic rib so se povečale za 4.500.000 mladic letno. Proizvodne kapacitete v morskem ribogojstvu so se povečale za 1.810,92 ton letno, od tega 30 ton brancina (Dicentrarchus labrax), 23 ton ladink (Venus verrucosa) in 1.757,92 ton klapavic (Mytilus galloprovincialis).

Predmet podpore drugega javnega razpisa za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

 1. naložbe v zmanjševanje negativnih ali povečevanje pozitivnih vplivov na okolje ter izboljšanje učinkovite rabe virov;
 2. naložbe, ki bistveno zmanjšajo vpliv podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, na porabo in kakovost vode, zlasti z zmanjšanjem količine porabljene vode ali kemikalij, antibiotikov in drugih zdravil ali izboljšanjem kakovosti izhodne vode, vključno z uporabo večtrofičnih sistemov akvakulture ali
 3. spodbujanje akvakulture v zaprtih sistemih, kjer se proizvodi iz akvakulture gojijo v zaprtih sistemih ponovnega kroženja, kar čim bolj zniža porabo vode.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 1.837.342,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije 1.378.006,50 eurov ter prispevek Republike Slovenije 459.335,50 eurov. Najnižji znesek javne podpore je 3.500 eurov na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore je 500.000 eurov na posamezno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 1.000.000 eurov podpore.

Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in spadajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

To je drugi javni razpis v tem programskem obdobju 2014-2021. Odločbe za dodelitev sredstev pa še niso izdane.

V prejšnjem programskem obdobju 2007-2013 se ta ukrep ni izvajal.

Predmet podpore prvega javnega razpisa za ukrep »Prehod na okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura« je dodelitev nepovratnih sredstev za nadomestilo za prehod iz klasične akvakulture na ekološko akvakulturo.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 133.333,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije 100.000,00 eurov ter prispevek Republike Slovenije 33.333,00 eurov.

Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in spadajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

To je prvi razpis za ta ukrep v programskem obdobju 2014-2021.

V prejšnjem programskem obdobju 2007-2013 se ta ukrep ni izvajal.

Predmet podpore drugega javnega razpisa za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

 1. prispevajo k varčevanju z energijo ali zmanjševanju vpliva na okolje, vključno z obdelavo odpadkov;
 2. izboljšajo varnostne, higienske, zdravstvene in delovne pogoje;
 3. podpirajo predelavo ulova rib, ki se lahko tržijo in niso namenjene za prehrano ljudi;
 4. se nanašajo na predelavo stranskih proizvodov, ki nastanejo pri glavnih dejavnostih predelave;
 5. se nanašajo na predelavo iz ekološke akvakulture na podlagi 6. in 7. člena Uredbe 834/2007/ES ali
 6. bodo omogočile nove in izboljšane proizvode, nove ali izboljšane postopke ter nove ali izboljšane sisteme upravljanja in organizacijske sisteme.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 3.066.284,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije 2.299.713,00 eurov ter prispevek Republike Slovenije 766.571,00 eurov. Najnižji znesek javne podpore je 3.500 eurov na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore je 500.000 eurov na posamezno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 1.000.000 eurov podpore. 

Upravičenci do podpore so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib rakov in mehkužcev, in ki so:

 1. gospodarske družbe,
 2. zadruge,
 3. samostojni podjetniki posamezniki ali
 4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

To je drugi javni razpis v tem programskem obdobju 2014-2021. Odločbe za dodelitev sredstev pa še niso izdane.

V programskem obdobju 2007-2013 je za podoben ukrep predelave in trženja bilo objavljenih 5 javnih razpisov. Prejetih je bilo 24 vlog, od tega jih je bilo 14 odobrenih in ravno toliko operacij je bilo tudi zaključenih. Izplačanih je bilo 5.813.331,44 EUR javnih sredstev.

Do 31. 12. 2015 je bilo zaključenih 14 operacij. V tem obdobju je bil zgrajen en nov predelovalni obrat, 14 predelovalnih obratov je bilo posodobljenih v enotah so se izboljšale tudi higienske, delovne in okoljske razmere. Proizvodne kapacitete so se tako povečale za 946,37 ton na leto, od tega za pripravo svežih ali hlajenih proizvodov za 403,10 ton na leto, za pripravo konzerviranih ali polkonzerviranih proizvodov za 375,90 tone na leto, za pripravo zamrznjenih ali globoko zamrznjenih proizvodov 130,60 ton na leto in za pripravo drugih predelanih proizvodov za 36,77 ton na leto.