Novice/IMG_1

Objavljen javni razpis ''Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve''

V Uradnem listu Republike Slovenije bo danes objavljen javni razpis iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve«.

Javni razpisi določajo vrsto upravičencev, pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev nadomestila.

Predmet podpore prvega javnega razpisa za ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve« je dodelitev nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka zaradi kormoranov obratih akvakulture, ki se nahajajo v območjih NATURA 2000.

Višina nadomestil v okviru tega javnega razpisa, znaša 200.000 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije 150.000 evrov ter prispevek Republike Slovenije 50.000 evrov.

Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter spadajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Nadomestilo za izgubo prihodka dejavnosti akvakulture zaradi kormoranov na območjih NATURA 2000 se odobri le, če ima obrat akvakulture površino večjo kot 2 hektarja, in sicer v višini 300 eurov na hektar gojitvene površine na leto.