Dogodki

24. 2. 2017

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potekala novinarska konferenca, na kateri je minister mag. Dejan Židan s sodelavci predstavil izvajanje Evropskega sklada za ribištvo 2007-2013 ter Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020

Minister mag. Židan je uvodoma izpostavil preteklo finančno perspektivo izvajanja Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013, v kateri so bila zadnja izplačila izvedena v letu 2016, za izvajanje ukrepov pa je imela Republika Slovenija na voljo 28,8 milijonov evrov, od tega je 21,6 milijonov evrov evropskih sredstev, izbrane ukrepe pa smo izvajali na štirih prednostnih oseh in na Tehnični pomoči.

20. 1. 2017

Prvo skupno srečanje Lokalnih akcijskih skupin (Dvor Jezeršek)

V petek, 20. 1. 2017, je bilo pri Lokalni akcijski skupini Gorenjska košarica organizirano prvo skupno srečanje vseh lokalnih akcijskih skupin (LAS), v okviru katerega so potekale delavnice in ogled dobrih praks.

Več informacij o dogodku najdete tukaj.

20. 1. 2016

Ustanovna seja Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanja Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020

V prostorih Vlade Republike Slovenije je potekala ustanovna seja Odbora za spremljanje za Operativni program za izvajanja Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020 (OP ESPR 2014-2020), kjer je bil predstavljen Odbor za spremljanje in njegovo delovanje v programskem obdobju 2014-2020. Člani Odbora za spremljanje so bili imenovani s sklepom Vlade RS o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, dne 8.10.2015. Odbor sestavlja 27 članov, ki so predstavniki ministrstev, vladnih služb, uradov in javnih zavodov, gospodarskih in socialnih partnerjev, lokalnih skupnosti ter nevladnih organizacij. Predstavniki Evropske komisije imajo v Odboru za spremljanje svetovalno vlogo.

Predsednica Odbora za spremljanje, državna sekretarka mag. Tanja Strniša, je prisotne seznanila z glavnimi poudarki partnerskega sporazuma in OP ESPR 2014-2020, trenutnim stanjem v zvezi z izvajanjem predhodnih pogojenosti ter opisom ukrepov, ki se bodo sofinancirali v okviru OP ESPR 2014-2020. Odbor za spremljanje je potrdil merila za izbor operacij v okviru ukrepov ter se seznanil z razporeditvijo finančnih sredstev po posameznih ukrepih OP ESPR 2014-2020. Potrjena merila za izbor operacij v okviru OP ESPR 2014-2020 so prvi korak k izvajanju ukrepov operativnega programa.

Po končani seji je potekal še seminar o organizacijah proizvajalcev, ki ga je pripravila Evropska Komisija. Namenjen je bil članom Organa upravljanja, ribičem, ribogojcem, školjkarjem, predstavnikom predelovalne industrije v ribištvu ter predstavnikom Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.

Foto

17. 6. 2015

Vsebinski posvet o »Lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost«, Gospodarsko razstavišče v Ljubljani

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 17. 6. 2015 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani soorganiziralo vsebinski posvet o »Lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost«. Udeležence posveta je uvodoma nagovorila državna sekretarka mag. Tanja Strniša.

Državna sekretarka Strniša je v uvodnem nagovoru izpostavila, da ima Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo že bogate izkušnje iz prejšnjega programskega obdobja pri programu LEADER iz PRP 2007-2013. Poudarila je, da jo veseli, da je ministrstvo kot nosilec Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 ali krajše Uredbe CLLD, k sodelovanju pritegnilo še Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Službo Vlade za regionalni razvoj in kohezijo. Sredstva za ta namen so se torej skoraj potrojila, v delu, ki ga pokriva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa podvojilo. Tako bo v programskem obdobju 2014-2020 iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) namenjenih 52,4 milijonov eurov, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) 36,8 milijonov eurov ter iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) 6,7 milijonov eurov, kar skupaj znese 95,8 milijonov eurov (v programskem obdobju 2007-2013 je bilo v ta namen zagotovljenih 31,7 milijonov eurov).

K sodelovanju in udeležbi na posvetu so bili sicer vabljeni vsi posamezniki in posameznice, podjetja, predstavniki nevladnih organizacij in civilne družbe na lokalni ravni, lokalne skupnosti in predstavniki vsebinskih resorjev, ki želijo sodelovati pri pripravi in izvajanju Strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, s tem pa aktivno prispevati k angažiranju vseh potencialov na lokalni ravni, da lahko z medsebojnim sodelovanjem in s partnerskim pristopom zagotovimo priložnosti za nove zaposlitve, izkoristimo razvojne možnosti na lokalni ravni.

Foto